Обратно към тренировки

Традиционна Тантра Йога

Йога ни заобикаля значително дълго време, повече позната ни в съвременния си стил, неуморно придобиваща много и различни форми. Многобройни са и системите и идеологиите за реализиране. Понастоящем, в търсене на подходяща за нас практика и вникване в есенцията на Йога, неведнъж се сблъскваме с голяма доза объркване. Някои споделят че практиката е или твърде бърза и припряна, или пък мудна и скучна, и целият този хаос често ни принуждава да се откажем.
Как да изберем практика подходяща за нас? Как Йога се променя заедно с променящото се общество? Ако Йога е обстоятелство продължаващо да се модифицира с времето и реагиращо на човешките действия и идеи, то тогава каква йога бихте искали за себе си?
Едно е сигурно - всички ние имаме нужда да се отпуснем, да отдъхнем, и да дарим спокоийствие на ума. Чрез цялостна релаксация позволяваме на собственото си 'Аз' да остане със себе си, да бъде себе си. Това е, което отличава Тантра Каула Йога от всички останали школи.

"Фактът, че сте тук, не е инцидент. Инциденти във Вселената не съществуват"- Shri Bhagavan Shanmukha

Традиционната Тантра Йога възпитава āсани произтичащи от безсмъртни тантрически формули, базирани на фината ни енергийна система, ръководейки ни чрез нашето интуитивно усещане за практиката. Същевременно възприема организма като нещо много повече от куп мускули и кости. Не ни учи да насилваме, натискаме, изкривяваме или стресираме системата и тялото във андроидни пози, но чрез релаксация и отпускане да намерим най-удобната за нас позиция. Каула Йога е уникална в похвата си и āсаните са подходящи за хора с всякакъв тип телосложение, със или без опит. Същественото в Каула Йога е освобождаване от състезателният характер и съревнованието, било то със себе си, или с останалите, както и възприемането на всеки ден и всеки клас като уникална и неповторима практика, позволявайки си да се отпуснем напълно и да прогресираме според собственото си темпо. Така, резултатите идват без измъчване и нараняване на тялото, и с редовна практика действително се наслаждаваме на ползите и в нашето ежедневие.

Сърцевината на Каула Йога са Три-Доша балансиращи āсана серий, базирани на основни принципи на Аюрведа - фундаментални за разбиране на организма в изучаването на Тантра и Йога. При практикуването на Три-Доша балансиращите āсана серий се фокусираме върху емоционалното, умствено, и физическо здраве по цялостен и съвършен начин.
Допълнително съчетаваме с Vyāyāma - серии за постурален баланс и естественo хармонизиране на костно-мускулната система, изключително подходящи при различни състояния свързани с опорно-двигателният апарат, особенно в комбинация с Аюрведа масаж със съпала и длани.
Седящите серии поддържат гъвкавостта ни, a Surya Namaskar (Поздрав към Слънцето) с 12 Áсани и мантра се практикува като традиционен ритуал.
 

Yoga is being around as contemporary style quite long time taking many different shapes, and many different systems to acheive are there, it is even not only yoga. At present, on our quest to understand Yoga and find a suitable practice, we constantly meet a lot of confusion. Some claim classes are quite fast and extreme, another feel it too boring, and all this chaos often let us give up.
How to choose our practice? How yoga shifted as the society shifted? If yoga is something that keeps changing with time and has been reаcting to peoples acts and ideas, then what yoga do you want for yourself?
One thing is for sure - we all have to relax and to really calm our mind. When you really relax you allow yourself to just be with yourself. This is where Tantra Yoga from the Kaula system differs from all the rest.

"The fact you are here it is not an accident. There are no accidents in the Universe"- Shri Bhagavan Shanmukha

Traditional Tantra Yoga teaches āsanas from a timeless tantric formula based on the subtle energy system and guides us through our practice using our intuitive awareness. It acknowledges that there is much more to a body than just muscles and bones. It doesn't teach us to push, twist or stress ourselves in to android like postures, but to relax our way and meditate in the asanas. Tantra Kaula Yoga is a unique style of āsana practice that is suitable for all body types and all levels of experience. Essencial in Kaula Yoga is to take the competitiveness out of the practice, accept every day and every practice as unique experience, allowing yourself to really relax, and progress on its own pace. The results come without harming the body and through regular practice we truly enjoy the benefits in our everyday lives.
The core of Kaula Yoga is the Tri-Dosha balancing āsana series, based on principles of Ayurveda - the fоundation to understand the body in the study of Tantra and Yoga. Through practicing Tri-Dosha balancing āsana series we bring focus on the whole of the emotional, mental and physical health of the self in an integral, organic sense.
Further we implement Vyāyāma - postural alignment series, particularly beneficial in various conditions associated with the musculoskeletal system, especially when combined with Āyurvedic walking massage.
Sitting series for flexibility of body and mind, and Surya Namascar (Sun Salutation) 12 āsanas with mantra, practiced as a traditional devotional ritual.

Инструктор

В момента не се провеждат занимания по Традиционна Тантра Йога